Notaris Greet Cox, Notaris te Pelt

 

Notaris Greet Cox

Notaris te Pelt

Tenzij anders bepaald in bijzondere wetten, in uitvoering van artikel 6.2. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) formaliseert de federale overheid, wanneer zij op basis van artikel 6.1.c) AVG (om te voldoen aan een wettelijke verplichting) en artikel 6.1.e) AVG (ter uitvoering van een opdracht van algemeen belang) persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, voor elk type van verwerking deze doorgifte aan de hand van een protocol dat tot stand komt tussen de initiële verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger van de gegevens.

Wanneer Fednot en/of een notariële instelling en/of notarissen persoonsgegevens uitwissel(t)(en) met een andere overheid of privéorgaan word(t)(en) aldus in sommige gevallen een protocol opgesteld.

U kan de tot dusver vastgestelde protocollen hieronder raadplegen:

 

Begeleidend protocol inzake de gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en 1) Nationale kamer van notarissen en voor de notarissen in België en 2) Fednot, in het kader van de toegang tot de gegevens van het UBO

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .